• Lorem ipsum

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens

 • naam winkel: vida design
 • adres winkel: De Munt 2 en 7, 8800 Roeselare
 • e-mailadres: [email protected]
 • telefoonnummer: +32 51 80 11 91
 • gsm-nummer: 0487 286 596
 • ondernemings- en BTW-nummer: BE0537168380
 • handelsnaam + rechtsvorm: Vancawin BV
 • adres maatschappelijke zetel vennootschap: Gitsestraat 220, 8800 Roeselare
 • RPR: Kortrijk

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vancawin bv, een bvba met maatschappelijke zetel te Gitsestraat 220, 8800 Roeselare, BTW BE 0537 168 380, RPR Kortrijk, hierna vida design genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van vida design moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door vida design aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden vida design niet. Vida design is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vida design is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst:

Vida design, De Munt 2 en 7, 8800 Roeselare
(T) 00 32 51 80 11 91 (ma 10-18.00u; woe-za 10.00-18.00u)
[email protected]

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door vida design. Vida design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de website.

Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Maestro, Mastercard, VISA of iDeal via een veilige verbinding
 • via overschrijving op rekeningnummer BE63 1030 3062 6608

Vida design is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering en leveringstijd

 1. Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.
 2. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven
 3. Bij afwezigheid kan de geadresseerde een tweede aanbieding vragen of zijn pakket binnen de twee weken gaan afhalen in het naburige postkantoor of PostPunt.
 4. Artikelen die op voorraad zijn, worden geleverd binnen de drie werkdagen.
 5. Voor de producten die we niet op voorraad hebben, geldt een leveringstermijn. De verwachte leveringstermijn staat per artikel vermeld op de webshop.
 6. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengen wij je hiervan uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal vida design het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Verzending en verzendkosten

Vida design verzendt binnen gans België en Nederland.

Gratis

 • ophaling in de winkel
 • bestellingen in België voor levering vanaf een bestelbedrag van € 50,00
 • bestellingen in Nederland voor levering vanaf een bestelbedrag van € 75,00

 € 7,50

 • bestellingen voor levering in België van minder dan € 50,00

€ 10,00

 • bestellingen voor levering in Nederland van minder dan € 75,00

Bestelling opvolgen

Zodra we je bestelling hebben verstuurd, ontvang je een e-mail met een trackingnummer. Met dit nummer kan je op de website van Postnl je bestelling volgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan vida design.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door vida design was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van vida design.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van vida design te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij vida design.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare- (T) 00 32 51 80 11 91 (ma 10-18.00u; woe-za 10.00-18.00u) of [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Het modelformulier voor herroeping vind je onderaan dit document in bijlage 1.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan vida design heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  Pakketten tot 30 kg en met een afmeting van  max. 3 meter (2 x (lengte + breedte) x hoogte) kunnen met de post teruggestuurd worden.  Zwaardere en/of grotere pakketten kunnen opgehaald worden door de leveringsdienst van vida design.  Hiervoor wordt een transportkost aangerekend van 0,80 € per km te rekenen de afstand tussen het adres van de klant en het adres van vida design. De klant kan ook met eigen transport de goederen terug leveren.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt vida design zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal vida design alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat vida design op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan vida design wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door vida design geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vida design betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de vida design klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan vida design.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant vida design zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van vida design is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 80 11 91 (ma 10.00-18.00u; woe-za 10.00-18.00u), via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover vida design beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt vida design zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, vida design respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Er werd aangifte gedaan bij de privacycommissie over de verwerking van de bekomen gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare, e-mail [email protected].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, vida design heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Vida design houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op vida design, De Munt 2, 8800 Roeselare, telefoonnummer +32 51 80 11 91 of e-mail [email protected].

Artikel 12: Gebruik van cookies - beveiliging

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.  Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Vida Design maakt enkel gebruik van 'First Party Cookies'.  Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

Vida Design staat in voor een veilige overdracht en opslag van de door de consument verschafte gegevens.  Er werd een extra laag beveiliging ingebouwd omtrent patches en controles op hacking.  De hosting voldoet ook 100% aan de gangbare certificeringsstandaarden voor beveiliging, zoals PCI-DSS.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door vida design om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van vida design. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Hierbij verwijzen we ook naar het Europese ODR-platform 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan vida design
De Munt 2
8800 Roeselare
e-mail [email protected]

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.