• Lorem ipsum

SMELTVUUR WEDSTRIJDREGLEMENT

Art. 1 Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Smeltvuur wedstrijd ’en heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Smeltvuur wedstrijd en het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Smeltvuur wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

De Smeltvuur wedstrijd wordt georganiseerd door Vancawin BV.

Art. 2. De Smeltvuur wedstrijd start op 22 oktober en eindigt op 23 oktober 2022.

Art. 3. De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op vida-design.be

Art. 4. De Smeltvuur wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Smeltvuur Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator.

De deelnemers aan de Smeltvuur wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen België.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Smeltvuur Wedstrijd via het klassieke wedstrijdverloop (zie art 6.). Meer dan een keer meedoen via het klassieke wedstrijdverloop kan leiden tot algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Smeltvuur wedstrijd. 

Art. 5 De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneide geldig aan de Smeltvuur Wedstrijd te kunnen deelnemen: naam van Instagramprofiel

De persoonsgegeven die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Smeltvuur Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via www.vida-design.be/service/privacy-policy/) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Art 6. Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: trek een foto van jezelf of iemand anders in de oranje Dutchtub in de etalage van de winkel, post deze foto op jouw Instagramverhaal of overzicht en vermeld vida_design_roeselare. Indien jouw profiel niet openbaar staat, stuur dan een schermafbeelding van jouw bericht door als bewijs naar [email protected] of in privébericht vida_design_roeselare.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen

Art 8. De winnaar wordt aangeduid als volgt: alle correcte deelnemers zullen met naam in een vaas gelegd worden, een onschuldige hand zal hieruit een winnaar nemen. De winnaar wordt na het afsluiten van de Smeltvuur wedstrijd op de hoogte gesteld via een privébericht in Instagram.

Art 9. De prijs van de Smeltvuur wedstrijd moet opgehaald worden in vida design, de munt 2 in Roeselare door de winnaar zelf. Indien het ophalen van de prijs niet gebeurd voor 1 januari 2023, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de organisator.

Art 10 De prijs die in het kader van de Smeltvuur wedstrijd gewonnen kan worden is: 1 x Denk Keramik Smeltvuur® kaars indoor ceranatur®. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De Winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen in bv. geld of een andere prijs.

Art. 11  Vancawin BV houdt toezicht over het correcte verloop van de Smeltvuur wedstrijd. Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook hun winstkansen manipuleren of bedriegelijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Smeltvuur Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Geschillen rond de Smeltvuur Wedstrijd worden behandeld door de Organisator. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn. De deelnemer heeft geen recht op een herziening of beroep.

Art. 12 Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Art. 13 Bij vragen of problemen ivm de Smeltvuur wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de Organisator via [email protected]